Thiết Bị Trong Hệ Thống GSM Được Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Cấp Giấy Chứng Nhận Hợp Quy

Đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng về khả năng công nghệ của công ty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO, ban giám đốc công ty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO trân trọng thông báo:

Ecapro là công ty được chứng nhận là đơn vị sản xuất trong nước có sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2010/BTTTT về thiết bị đầu cuối trong hệ thống GSM. Thiết bị đầu cuối trong hệ thống GSM là sản phẩm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp giấy chứng nhận hợp quy vào ngày 19/10/2011.”

 

Thiết Bị Trong Hệ Thống GSM Được Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Cấp Giấy Chứng Nhận Hợp Quy