Hướng dẫn cú pháp tin nhắn cho thiết bị ECA-GPIs4.4ETH

Lưu ý:

Chữ cái đầu củ lệnh luôn viết hoa. VD SMS: ad123456#0978… l sai cú pháp

Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5 –Cài số Admin

Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5 –Xóa số Admin

Old123456 new654321 –Đổi mật khẩu

Infor? – Hỏi thông tin hệ thống

Default! –Cài đặt của thiết bị trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất.

Resetchip  – Cho phép thiết bị khởi động lại từ xa.

Setting?– Hỏi thông tin cài đặt

Settemp LL HH – Cài đặt ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

Sethumi LL – Cài đặt ngưỡng độ ẩm cảnh báo

Cusd*101# – Hỏi thông tin tài khoản

Settime! – Đặt thời gian thực củ hệ thống, thời gian củ thiết bị sẽ được đồng bộ với thời gian củ mạng GSM.

Test? – Hỏi kết nối các thiết bị ngoại vi với vi xử lý

Resetposmem! – Xó dữ liệu ghi vào bộ nhớ ROM

Email? – Hỏi các email được cài đặt

Auth? – Hỏi các số điện thoại Admin

Alarm on – Bật báo động

Alarm off – Tắt báo động

Toutput SS – Đặt thời gian r còi báo động (SS= 00 – 99s)

Tdelay MM – Đặt thời gian lặp lại báo động (HH=02 – 99min)

Tinfor – Đặt 1 thời điểm cố định trong ngày gửi sms

Calib Temp1 Humi1 Temp2 Humi2 - Calib cho các giá trị đo nhiệt độ và độ ẩm

Ví dụ:

Calib -1.1 0.9 -0.8 1.2 - Giá trị Temp1-1.1, Humi1+0.9, Temp2-0.8, Humi2+1.2

Output x on hoặc Output x off - Lệnh bật/tắt các lối ra OUT với x từ 1 đến 4.

II. Giải thích thêm một số tập lệnh Sms

  1. 1. Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5

-Cài đặt các số điện thoại Admin có quền giao tiếp với thiết bị bằng Sms

-Chú ý 123456 l mật khẩu mặc định, t có thể đổi mật khẩu này

-Phone1..Phone5 l các số điện thoại quản trị giao tiếp được với thiết bị

-VD: Ad123456#0915….#09812…

ÂÂÂ

  1. 2. Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5

-Xó số điện thoại đ đăng ký

-Chèn 00 vào số điện thoại cần xóa

ÂÂÂ

  1. 3. Old123456 new654321

-Mật khẩu phải l 6 ký tự

-Mật khẩu mặc định củ nh sản xuất l 123456

-VD: 654321 l mật khẩu mới

4. Settemp LL HH

-Lệnh cài ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

-LL = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp

-HH = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1. Sethumi LL HH

– Lệnh cài đặt ngưỡng độ ẩm cảnh báo

-LL = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp

-HH = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1. 6. Resetposmem!

– Lệnh xó dữ liệu từ bộ nhớ Rom

– Chú ý dùng lệnh này tất các các dữ liệu cảnh báo được ghi lại sẽ bị xó hết

7. Tinfor HH

Cài đặt một giờ cố định trong ngày gửi thông tin hệ hống

– HH= 00à24, nếu HH=24 loại bỏ chức năng này

– VD: Tinfor 12 ,thì cứ 12h trư hàng ngày sẽ có một bản tin sms gửi đến các số admin